O2 BAND 부착 위치
O2 BAND 설치방법
O2 BAND 설치 준비물
O2 BAND 부착 위치
제조사별 O2 BAND 부착 위치를 확인해 보세요! (녹색 영역)
                             
                           
                   
         
           
               
               
                           
           
             
                     
               
             
                     
                     
             
설치 방법 영상
공기흡입구는 차량에 따라 위치가 상이하오니설치 전 공기흡입구 위치를 확인해주시기 바랍니다.
설치 준비물
O2밴드, 위생장갑, 세정제, 손걸레